arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene voorwaarden Beter Turnen

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot levering van diensten, producten en evenementen door Beter Turnen en merk- en handelsnamen van Beter Turnen (Beter Turnen Platform, Turnster Platform, Online turncoach, Beter Kleutergym, Beter Freerunnen, Beter Calisthenics, Beter OCR, Moeiteloos Fit, Vereniging Tools en Gymnastics Tools).

Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Beter Turnen zijn aanvaard.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Beter Turnen en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.


Voorwaarden voor betalingen en levering


Bedragen

De prijzen die staan aangegeven bij het bijbehorende product moeten ook daadwerkelijk betaald worden om het product in bezit te krijgen m.u.v. eventuele kortingen.

Alle door Beter Turnen vermelde prijzen voor diensten van Beter Turnen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Alle prijzen van producten zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

Beter Turnen is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

Betalingswijze

Bij aankoop van een product of dienst dient er online betaalt te worden. Beter Turnen accepteert diverse betaalwijzen: iDeal en bankoverschrijving. Betalen op factuurbasis is eventueel ook mogelijk.

Een aankoop bij Beter Turnen is een eenmalige transactie, tenzij anders aangegeven.

Bij aankoop van een abonnement zullen er automatische incasso's plaats vinden zolang de afgesproken periode strekt. 

Eenmaal een betaling gedaan kunt u zich niet onttrekken aan de koop. Indien het product niet voldoet aan uw verwachtingen dan kunt u contact opnemen met Beter Turnen. Beter Turnen zal in overleg kijken naar een passende oplossing. 

 

Termijn

Vooraf betalen is vereist om toegang te krijgen tot producen van Beter Turnen.

 

Online Turncoach

 Zo snel mogelijk maar niet langer dan 7 dagen na betaling van een aanvraag voor de Online Turncoach ontvangt u van Beter Turnen de feedback en analyse van uw aanvraag. 

Als een aanvraag door oponthoud niet binnen de afgesproken aantal dagen geleverd is krijgt u het product gratis. Mits er sprake is van overmacht. Dit wordt dan wel naar u gecommuniceerd. 

Indien u meerdere aanvragen aangeschaft heeft zijn alle aangeschafte aanvragen een jaar geldig vanaf het moment van betaling.

Als het product door oponthoud niet binnen de afgesproken aantal dagen geleverd wordt kunt u er ook voor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. U ontvangt uw geld terug en krijgt geen product van Beter Turnen.

 

App

Na betaling binnen de Beter Turnen app ontvangt u direct de afgenomen instructievideo`s. Indien dit niet het geval is kunt u contact opnemen met Beter Turnen. 

Voor de mogelijkheden van terugbetaling bij het niet voldoen van uw verwachtingen gelden de procedures van Apple, Android of Windows, afhankelijk van het gebruikte apparaat van de gebruiker.

 

E-learning/online training

Na betaling van e-learning/online training ontvangt u het product binnen twee werkdagen. Indien dit niet het geval is kunt u contact opnemen met Beter Turnen.

 

SkillBooster

Na betaling van SkillBooster ontvangt u het product binnen twee werkdagen. Indien dit niet het geval is kunt u contact opnemen met Beter Turnen. Er dient vooraf betaald te worden voordat de gebruiker toegang krijgt tot het account van SkillBooster.

De gebruiker betaald vooraf per maand, per 6 maanden of per jaar. Het account van de gebruiker gaat van start vanaf het moment dat de gebruiker de eerste keer inlogt op het persoonlijke SkillBooster account of uiterlijk na 7 dagen nadat Beter Turnen de uitnodiging voor het persoonlijke SkillBooster account heeft verzonden per mail. 

De SkillBooster punten die een gebruiker kan verdienen kunnen slechts één keer ingeleverd worden voor een beloning. De resterende punten blijven geldig.

Elke SkillBooster opdracht kan slechts één keer voltooid worden en er kan eenmalig SkillBooster punten toegekend worden door Beter Turnen voor elke SkillBooster opdracht.

Beter Turnen behoudt zich het recht om de puntentelling en de hoogte van puntentoekenning per opdracht en gebruiker te wijzigen. 

Gebruikers van SkillBooster mogen opdrachten en het aantal SkillBooster punten in het systeem niet aanpassen.Gebruikers van SkillBooster dienen vooraf het verlopen van het SkillBooster account, het account te verlengen. Dit kan door contact op te nemen met Beter Turnen of door extra maanden aan te schaffen in de Beter Turnen shop. 

Indien het SkillBooster account van een gebruiker verloopt en er niet betaald is om het account te verlengen, wordt het account en het aantal gespaarde SkillBooster punten na twee dagen direct bevroren. De gebruiker heeft dan geen toegang meer tot het persoonlijke SkillBooster account. De gebruiker heeft vanaf dat moment 7 dagen de tijd om de gespaarde SkillBooster punten in te leveren voor een beloning. Na de 7 dagen zullen alle gespaarde SkillBooster punten komen te vervallen. Indien de gebruiker na deze 7 dagen het account alsnog verlengd zal het SkillBooster punten aantal van de gebruiker op 0 SkillBooster punten starten.

 

Verenigingsondersteuning

Voor verenigingsondersteuning kiest de klant voor een totaalbedrag of een maandelijks incasso. De klant zal hiervoor een machtiging ondertekenen zodat Beter Turnen periodiek of eenmalig het tarief mag afschrijven van de bankrekening van de klant. Wanneer partijen geen automatische incasso afspreken dan dient de klant binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Er dient vooraf betaald te worden voordat de klant ondersteuning krijgt.

Voldoet de klant niet aan zijn betalingsverplichting, dan verkeert hij direct in verzuim. Beter Turnen is nadat hij de klant ingebreke heeft gesteld en een termijn van 14 dagen zijn verstreken gerechtigd om de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten zijn 15% over bedragen tot € 2.500,- met een minimum van € 40,-, 10% over de daaropvolgende € 2.500,-, 5% over de volgende € 5.000,-, 1% over de daaropvolgende € 190.000,- en 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-.

 

Aanbiedingen/ kortingen en offertes

Kortingscodes kunnen éénmalig ingezet worden en gelden niet i.c.m. andere acties.

Beter Turnen kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Alle kortingscodes en vouchers zijn persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden aan derden, tenzij anders overlegd en akkoord gegeven door Beter Turnen. Beter Turnen dient hier altijd van op de hoogte gesteld te worden. Kortingscodes en vouchers zijn altijd één volledig jaar geldig tenzij anders aangegeven.

Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Beter Turnen bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door Beter Turnen als juist worden aangemerkt. 

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Beter Turnen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Beter Turnen anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Beter Turnen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Indien Opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal één maand van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen één maand nadat hij de optie heeft genomen per e-mail aan Beter Turnen te laten weten.

 

Voorwaarden voor garantie

Indien het product of de dienst niet naar aan uw verwachtingen en wensen voldoet kunt u direct bij Beter Turnen terecht voor een passende oplossing. De garantie kan per persoon verschillen en zal in overleg tot stand komen. De garantie wordt pas goedgekeurd wanneer beide partijen tevreden zijn. De garantie moet voor beide partijen haalbaar zijn.

Bij storing binnen de Beter Turnen app, website van Beter Turnen en alle social media kanalen van Beter Turnen zal er alles aan gedaan worden dit zo snel mogelijk op te lossen. Meld de storing z.s.m. 

 

Overmacht

Door ziekte, prive omstandigheden, etc. Kan de levering van producten vertraging oplopen. Dit zal direct naar u gecommuniceerd worden en in overleg met u opgelost worden.

 

Eigendomsvoorbehoud

De video's, adviezen en producten van Beter Turnen mogen niet verspreid worden zonder toestemming van Beter Turnen.

Bij het delen van producten van Beter Turnen moet Beter Turnen vermeld staan of het logo van Beter Turnen te zien zijn. Indien u twijfelt of een product van Beter Turnen gedeeld mag worden kunt u contact opnemen met Beter Turnen.

Na betaling van een Beter Turnen product blijft het product eigendomsrecht van Beter Turnen

Het aanmaken van accounts voor de producten van Beter Turnen zijn persoonlijk (Beter Turnen app, online trainingen, en Skillbooster). Dit geldt voor zowel accounts aangemaakt door gebruikers als account aangemaakt door Beter Turnen. De accounts en inloggegevens mogen niet gedeeld worden aan anderen. Indien een gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 2000,- (tweeduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het recht van Beter Turnen om nadere rechtsmaatregelen tegen de gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen. 

 

Inschakeling van derden

Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Indien Beter Turnen derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal Beter Turnen daartoe in beginsel slechts overgaan na instemming van Opdrachtgever.

 

Uitvoering van de opdracht

Indien door Beter Turnen of door Beter Turnen ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door Opdrachtgever te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Beter Turnen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Beter Turnen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Beter Turnen zijn verstrekt, heeft Beter Turnen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Beter Turnen ter beschikking heeft gesteld. Beter Turnen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Beter Turnen is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.


(Privé) Trainingen, clinics en workshops:

Het volgen van de (privé)trainingen, clinics en workshops gebeurt op eigen risico. Beter Turnen is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures, en eventueel daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de (privé)training van deelnemer of trainer, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers en trainers.

Deelnemers aan (privé)trainingen, clinics en workshops van Beter Turnen moeten lid zijn van een gymnastiekvereniging en/of van de KNGU en via deze partijen verzekerd zijn voor ongevallen. Indien een deelnemer geen lid is van een vereniging en/of KNGU dan is het verplicht om Beter Turnen hierover te informeren.

Als een (privé)training niet door kan gaan door ziekte of verhindering van de trainer zal er, indien mogelijk, voor een vervangende trainer worden gezorgd of een passende regeling worden getroffen. 

Er wordt geen lesgeld terugbetaald bij ziekte of verhindering van een deelnemer en de training wordt niet ingehaald. Terugbetaling kan alleen wanneer de annulering op tijd is doorgegeven. Kijk hiervoor bij punt 7. Annulering.

In overleg met Beter Turnen kan er eventueel voor een vervanger worden gezorgd.

Bij onvoldoende deelname binnen de gewenste groepsgrootte zal er in overleg een herindeling plaatsvinden, zodat er altijd met een volledige groep zal worden getraind. Indien dit niet te realiseren is en de trainingsgroep toch incompleet wil doortrainen, worden de totale kosten door het aantal deelnemers gedeeld. Kunnen de kosten echter niet gedeeld worden door het aantal deelnemers dan zal de training helaas niet doorgaan.

Beter Turnen kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten om scholingen, workshops en evenementen geen doorgang te laten vinden. Een besluit van de organisator om scholingen, workshops en evenementen geen doorgang te laten vinden en/of wijzigingen door te voeren in data en/of locaties van de scholingen, workshops en evenementen, doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van inschrijfgeld. Uiteraard zal Beter Turnen zijn best doen om coulance te tonen en mee te denken om de juiste oplossing voor de betreffende deelnemer(s) aan te bieden.

Deelnemers van (privé)trainingen, clinics en/of workshops gaan er mee akkoord dat er mogelijk foto`s en/of video opnamen gemaakt kunnen worden tijdens de trainingen, clinics en/of workshops. De foto`s en/of video opnamen kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden van Beter Turnen. Het auteursrecht van de content berust bij Beter Turnen. Indien een deelnemer bezwaar heeft dat er van hem of haar foto`s en/of video opnamen gemaakt kunnen worden dan dient de deelnemers dit voorafgaand aan het evenement schriftelijk of per mail kenbaar te maken aan Beter Turnen. Dit kan via info@beterturnen.nl

In het kader van het veilig sport klimaat werkt Beter Turnen altijd met het vier-ogen principe. Om deel te kunnen nemen aan (privé)trainingen is het verplicht dat er naast de trainer minimaal één volwassenen of minimaal twee deelnemers aanwezig zijn gedurende de volledige training. Indien dit niet het geval is wordt de training per direct stopgezet.


Verplichtingen klant

De klant is verplicht om in het kader van de veiligheid alle instructies van Beter Turnen strikt op te volgen. De klant zal vooraf aan Beter Turnen melding maken van zijn of haar lichamelijke gesteldheid of medicijngebruik voor zover dit van belang is om de sportlessen, workshops, clinics en evenementen op een gezonde en veilige manier te kunnen volgen. Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol, verdovende middelen of als doping aangeduide middelen deel te nemen aan de sportlessen. Beter Turnen adviseert de klant een sportkeuring te ondergaan voorafgaand aan het volgen van de sportlessen. De klant wordt tevens geadviseerd om naast een aansprakelijkheidsverzekering een ongevallenverzekering af te sluiten.


Aansprakelijkheid

De klant is bekend met en accepteert het risico dat inherent is aan het beoefenen van sport en de gevolgen die dit kan hebben voor de gezondheid. Het volgen van de sportlessen, workshops, clinics en evenementen van Beter Turnen vindt plaats voor eigen rekening en risico. Beter Turnen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan de eigendommen van de klant.   Beter Turnen is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van het niet naleven van de verplichtingen genoemd in artikel 7. Wanneer Beter Turnen aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van Beter Turnen wordt uitgekeerd. Beter Turnen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, of geleden schade in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De klant vrijwaart Beter Turnen voor alle aanspraken van derden op enige schadevergoeding. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Beter Turnen. Elke aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar vanaf het moment dat de overeenkomst tussen de klant en Beter Turnen is geëindigd.


Film- en beeldmateriaal

De klant verleent bij alle aankopen aan Beter Turnen toestemming voor het publiceren van film- en beeldmateriaal waarop de klant mogelijk is afgebeeld. Beter Turnen is gerechtigd om dit film- en beeldmateriaal via social media, via internet en mogelijke andere kanalen te gebruiken ter promotie van zijn bedrijfsactiviteiten. Alle rechten van intellectuele eigendom op het film- en beeldmateriaal komen toe aan Beter Turnen. 


SkillBooster, Online turncoach en het Turnster Platform

Het beeldmateriaal dat door de gebruiker geüpload is bij het gebruik van SkillBooster,  Online Turncoach en het Turnster Platform zal niet gedeeld worden door Beter Turnen, tenzij daar toestemming voor gegeven is. 

De gebruiker is zich ervan bewust dat zij bij het insturen van beeldmateriaal naar Beter Turnen toe enkel volledig geklede personen op het beeldmateriaal naar Beter Turnen mag verzenden. Indien de gebruiker zich hier niet aan houd volgt direct een waarschuwing. Bij een tweede waarschuwing wordt het persoonlijke account van de gebruiker voor 7 dagen bevroren. Bij een derde waarschuwing wordt het persoonlijke account van de gebruiker volledig verwijderd en kan niet meer geactiveerd worden.

Bij het gebruik van Skillbooster, Online turncoach en/of het Turnster Platform gaat de klant ermee akkoord dat de voornaam van de deelnemer van op de ranglijst geplaatst wordt. Indien een gebruiker daar bezwaar tegen heeft kan dit ingediend worden bij Beter Turnen. De naam zal dan vervangen worden door “anoniem” of volledig weggehaald worden.


Wijzigingen

Beter Turnen heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking.


Annulering

Opdrachtgever of deelnemer is bij annulering van een opdracht de volgende kosten verschuldigd: Bij annulering van een (privé)training, workshop of clinic.

a. binnen 4 weken voor aanvang 1e trainingsdag, 100% van het (offerte)bedrag.  

b. eerder dan 4 weken voor aanvang trainingsdag, geen kosten.  


Voor privétrainingen gelden andere annuleringsvoorwaarden.

a. binnen 24 uur voor aanvang van trainingsdag, 100% van het (offerte)bedrag.  

b. langer dan 24 uur voor aanvang van trainingsdag, geen kosten.  


Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als Beter Turnen ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsemail.

Beter Turnen behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een training deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden.

Beter Turnen heeft het recht om - met duidelijke opgave van redenen - deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag.

Wanneer Opdrachtgever, deelnemer of diens vervanger op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering, de Opdrachtgever of deelnemer heeft dan geen recht op restitutie van het betaalde bedrag.


Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Uitgesloten hiervan zijn artikelen die speciaal voor u worden gemaakt / samengesteld. Zodra uw betaling is ontvangen wordt uw bestelling in werking gezet, vandaar dat wij uw betaling zien als bevestiging waardoor artikelen die speciaal voor u worden gemaakt / samengesteld uitgesloten zijn van herroeping.

Gevolgen van de herroeping: Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan. Onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Gevolgen van het gebruik maken van de bedenktijd: Zodra wij uw bestelling in originele, ongebruikte staat retour hebben ontvangen ontvangt u een creditnota van die artikelen die wij van u retour hebben ontvangen en in geval van een volledige retour van uw bestelling ook van de leveringskosten. Indien u slechts een gedeelte van uw bestelling retour stuurt worden de door u betaalde leveringskosten niet of niet volledig gecrediteerd. Dit geldt ook bij geheel of gedeeltelijk ontbrekende product verpakkingen, productkaarten, garantiebewijzen etc.

Retour sturen van uw bestelling: Vergeet niet uw ordernummer duidelijk te vermelden. U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van het retoursturen. Wij adviseren u ten alle tijden een verzendmethode met track en trace te kiezen. Zorgt u ervoor dat uw retour zending voldoende gefrankeerd is. Eventuele strafport wordt aan u doorberekend en in mindering gebracht op het aan u uit te betalen bedrag.

Stuurt u de artikelen uitsluitend retour naar:

Beter Turnen
Orthenseweg 15
5212 EA Den Bosch
Nederland

Ruilen: Het ruilen van een artikel voor hetzelfde artikel in een andere maat of kleur, geldt als een nieuwe bestelling. Je retourneert je oude bestelling volgens bovenstaande richtlijnen en maakt een nieuwe bestelling via onze webshop. 

Ruilen of retour door een verzend- of fabricage fout: Heeft u een verkeerd artikel ontvangen of bevat het ontvangen artikel een fabricage fout? Dan meldt u dit schriftelijk per e-mail of contact formulier op onze website.

Kosten in geval van herroeping: Zorg ervoor dat u voldoende frankeert om strafport te voorkomen. De portokosten van de retourzending worden niet vergoed, eventuele strafport wordt verrekend met uw tegoed. Wij adviseren u een verzendservice met track en trace te gebruiken. Bij een geschil dient u te kunnen aantonen dat de retourzending bij ons is binnengekomen.


Geheimhouding en privacy

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

De persoonlijke gegevens die Beter Turnen via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Beter Turnen houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Disclaimer Beter Turnen

De informatie op de website en de producten van Beter Turnen is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kan bevatten. Hoewel Beter Turnen zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van de website en producten.

Beter Turnen ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook. Niets uit de website en producten mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Beter Turnen.

Beter Turnen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website en producten van Beter Turnen. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Beter Turnen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website en producten van Beter Turnen. Beter Turnen behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Beter Turnen.

Een abonnement op nieuwsbrief, nieuwe artikelen en reacties in de website en producten van Beter Turnen kan door gebruiker zelf en met directe ingang worden aangemaakt, gewijzigd of opgezegd.